SAINT JOHN'S ARMENIAN CHURCH

22001 Northwestern Highway    Southfield, Michigan   48075
Tel: (248) 569-3405    Fax: (248) 569-0716
Reverend Father Garabed Kochakian, Pastor

Please visit
www.stjohnsarmenianchurch.org
E-mail Directory

Father Garabed Kochakian
Deacon Rubik Mailian  
Thomas Stamboulian
David Dardarian  [email protected]
Lilit Grigoryan
May Kafafian 
Paul Yousoufian 
Lisa Mardigian   
Lucy Ardash
Alberta Godoshian
Mike Arzoumanian 
Sako Arzoumanian
   

2010 Copyright Arzo Electronics Inc.  
Webmaster for website email Mike Arzoumanian or Sako Arzoumanian